MEMBER

Vooollta :
Vocal / Takeshi Okada
Violin / Ren
Guitar / Eiichi Kishimoto
Guitar / keisuke Akimoto
Wood Bass / Kohichi
Drums / Katsu
Wood Bass(Live) / Ichiro